Tjänster

Vi erbjuder tjänster för utveckling av er fastighet.

O.Juek hjälper både privatpersoner och företag i deras planerade eller pågående byggprojekt. Vi är specialiserade på bygglov- och detaljplanprocesser oavsett i vilket skede projektet befinner sig i. Vi ser över hur långt ni har kommit i ert projekt och vad som finns kvar att göra för att maximera ert önskade resultat.

Fastighetsutveckling

Om du har för avsikt att utveckla din fastighet påbörjas ofta värdeökningen genom en idé. Idén behöver vara förankrad i gällande plan- och bygglagstiftning och andra relevanta regler för plan- och byggfrågor.

Ett nästa steg i utvecklingen är att se över om det går att förvalta exploateringsgraden i gällande detaljplan alternativt att driva igenom en ny detaljplan som möjliggör ert byggande. Beroende på om ni har en färdig idé eller önskar att få en idé kan ni kontakta oss för att maximera potentialen.

Kontakta oss

Plan- och Bygglovsrådgivning

O.Juek erbjuder rådgivning inför ert kommande projekt. Vi bistår med rådgivning inför bygglovsansökan, information- och vägledning, läsa/tyda/tolka detaljplaner med hjälp av gällande lagstiftning och praxis. Vi kan svara på frågor om hur du kan utveckla din fastighet för att öka värdet/ potentialen till värdeökning av bostaden/fastigheten.

Möten kan tas per telefon, digitalt möte eller ett fysiskt möte efter ert behov och omfattning av projektet.

Om ert företag avser att etablera sig i en kommun eller om ni avser att utöka er verksamhet inom en kommun bistår O.Juek med rådgivning och analys av exploateringstyp ni avser att utföra.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Analys

Vi är experter på att tolka detaljplaner och se dold potential på oplanerade markområden. Med vår expertis hjälper vi er att se över potentialen på er fastighet. Metoden berör flera moment och resultatet ger er en exploateringsanalys. 

Har ni redan en idé men behöver rådgivning och expertutlåtanden gällande er idé kan ni höra av er till oss för en bas-analys.

Önskar ni i stället att se om ni har dold potential på ert markområde kan vi göra en mer omfattande utredning för bästa analysresultat. Vi utför analysen och presenterar därefter förslag på exploatering. Ni väljer sedan om ni önskar att vi driver arbetet vidare till exempelvis planbesked, förhandsbesked eller bygglov. Det ligger er fritt att använda materialet med andra parter. 

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan

Beslut om lov från kommunen krävs för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Det krävs också lov om en byggnad tas i anspråk eller ändrar sitt ändamål väsentligt. Om en eller flera byggnader samtidigt ska rivas på er fastighet kräver detta rivningslov. Vid nybyggnation kan det krävas att befintliga marknivåer ändras och att träd fälls, detta kan kräva marklov. 

För att ni ska kunna påbörja ert byggnationsprojekt bör det starta med ett bygglov och startbesked som beslutas av kommunen. Det kan vara krångligt att maximera potentialen på er fastighet samtidigt som ni önskar en smidig process hos kommunen. O.Juek bistår med all expertis inom området plan- och bygg. Behövs det externa konsulter eller sakkunniga kommer O.Juek se till att de mest lämpade och bästa konsulterna för uppdraget utses inom projektet.

Den samlade erfarenheten, kunskapen och kompetensen inom O.Jueks nätverk kommer hjälpa er igenom hela ert projekt från planering, upprättande av handlingar och inlämnande av ansökan. Vi kommer även vara med hela vägen till färdig byggnation.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Bygglovsritningar

Vi utför uppdrag i hela Sverige. Arkitekterna vi samarbetar med har erfarenhet av att rita flera olika typer av projekt.

Det kan exempelvis vara:

Nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av

  • Småhus (en- och tvåbostadshus)
  • Flerbostadshus och radhus
  • Omsorgsbyggnader
  • Passiva hus
  • Kontor och andra verksamheter
  • m.m.

Vi matchar ihop er med den arkitekt vi tror är mest lämpad för den avsedda exploateringen. Har ni en annan arkitekt som ni hellre vill samarbeta med men önskar att få hjälp och rådgivning i plan- och bygglagstiftningen så kan vi hjälpa till med den biten.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Kontrollansvarig

Vid utförande av ert projekt kan det behövas en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ser till att projektet uppfyller kraven i plan- och bygglagstiftningen med tillhörande förordningar och regler.

Den kontrollansvarige ska vara en oberoende aktör i projektet.

Vid ett samarbete med oss där ni driver er bygglovsprocess genom oss kan vi hjälpa er att matcha ihop er med en kontrollansvarig vi tror är mest lämpad för uppdraget. 

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Planbesked

Avser ni att genomföra en åtgärd och önskar att få ett snabbt besked om kommunen tänker att inleda ett planläggningsarbete, kan en ansökan om planbesked lämnas in. 

Ett planbesked kan innebära att ni ändrar befintlig detaljplan på er fastighet eller önskar att få en helt ny detaljplan i ett område utan tidigare detaljplanering.

Vi utreder områdets förutsättningar och hjälper er att styra projektet efter gällande lagstiftning. Vi gör en teknisk analys över området och ser över hur ni kan optimera exploateringen på er fastighet. Efter att ha kartlagt möjligheterna i ert område hjälper vi er att ta fram ett exploateringsförslag. 

När det är dags för att lämna in ert ärende kan vi hjälpa er igenom hela processen från beslut om planbesked till lagakraftvunnen detaljplan.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Överklaganden

Vid ett negativt beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller vid nekat startbesked i ett ärende om en anmälningspliktig åtgärd kan O.Juek bistå med rådgivning om hur ni kan gå vidare med ert ärende. 

Vi granskar ert förslag och ser över beslutet som har fattats i ert ärende. Tillsammans med er gör vi en bedömning om beslutet ska överklagas. Vid ett negativt beslut kan beslutet prövas i ytterligare tre instanser. Vi är med er hela vägen och försöker möjliggöra att ni ska kunna förverkliga er dröm. 

O.Juek bistår även med utredning i ert specifika ärende om ni anser att ni har blivit felbehandlade eller om ni anser att ert ärende har blivit felaktigt bedömt. 

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

Kontakta oss

Kontakta oss så ser vi över om detta är något O.Juek kan vara behjälpliga med. Efter att ha sett över ert meddelande kontaktar vi er så snart vi kan.

E-post

kontakt@ojuek.se